Uploader: Lucas
Country: Korea
Uploaded: Sep 16, 2018
Price: Free
Rating: Based on 1 user ratings

Please, verify you are not robot to load rest of pages

download totaal basiscursus nederlands voor anderstaligen pdf

Basiscursus 1
Nederlands voor buitenlanders
Tekstboek
Deze uitgave
Basiscursus 1 (0 > A1)
tekstboek 1 (inclusief cd en online) ISBN 9789461056344
online woordenlijsten gratis te downloaden op www.delftsemethode.nl: Albanees, Arabisch, Chinees,
Duits, Engels, Frans, Grieks, Hindi, Hongaars, Indonesisch, Japans, Koerdisch (Kurmançi), Lets,
Litouws, Perzisch (Farsi), Portugees, Russisch, Servisch, Somalisch, Spaans, Thai, Tsjechisch, Turks,
Vietnamees
oefenboek 1 (inclusief online Dialoogtrainer) ISBN 9789461057228
Overzicht Delftse methode
Basiscursus 2 (A1 > A2)
tekstboek 2 (inclusief cd en online) ISBN 9789085064312
online woordenlijsten gratis te downloaden op www.delftsemethode.nl: Arabisch, Duits, Engels,
Frans, Hongaars, Indonesisch, Koerdisch (Kurmançi), Litouws, Perzisch (Farsi), Portugees, Somalisch,
Thai, Tsjechisch, Vietnamees
oefenboek 2 ISBN 9789085064329
Nederlands voor buitenlanders (0 > A2)
tekstboek (inclusief 2 cd’s en online) ISBN 9789085066675
online woordenlijsten gratis te downloaden op www.delftsemethode.nl: Bulgaars, Chinees, Grieks,
Hebreeuws, Hongaars, Indonesisch, Italiaans, Japans, Koerdisch (Kurmançi), Litouws, Perzisch
(Farsi), Pools, Portugees, Roemeens, Russisch, Servisch, Spaans, Thai, Tsjechisch, Turks, Vietnamees,
Zweeds
oefenboek (inclusief cd-rom) ISBN 9789085067207
Tweede ronde (A2 > B1)
tekstboek (inclusief 2 cd’s en online) ISBN 9789053529669
online woordenlijsten gratis te downloaden op www.delftsemethode.nl: Arabisch, Bulgaars, Chinees,
Duits, Engels, Frans, Hongaars, Indonesisch, Italiaans, Perzisch (Farsi), Pools, Portugees, Russisch,
Servisch, Spaans, Tsjechisch, Turks
oefenboek ISBN 9789053529676
Al deze cursussen kunt u ook online doen! Kijk op www.delftsemethode.nl.
Voor meer informatie over deze en andere NT2-uitgaven en bestellingen kunt u contact opnemen
met de klantenservice van Uitgeverij Boom: [email protected] of 020-5200126.
Ook kunt u een kijkje nemen op de site www.nt2.nl.
Basiscursus 1
Nederlands voor buitenlanders
A.G. Sciarone
P.J. Meijer
Tweede herziene druk
Boom, Amsterdam
Tekstboek
Study online!
Go to www.delftsemethode.nl and choose your course to acces the extra
material. Click the button NT2 SCHOOL to create your account or to log in
to your account. Fill in the code below under ‘lesmateriaal’ to acces the
Delftse methode. Now you can study online as well!
Tweede herziene druk
© 2013, de auteurs
Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze
uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar
gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieën,
opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikelen 16h t/m
16m Auteurswet 1912 jo, het besluit van 27 november 2002, St.b. 575, dient men de daarvoor
wettelijk verschuldigde vergoeding te voldoen aan de Stichting Reprorecht te Hoofddorp (postbus
3060, 2130 KB, www.reprorecht.nl) of contact op te nemen met de uitgever voor het treffen van
een rechtstreekse regeling in de zin van art. 16l, vijfde lid, Auteurswet 1912. Voor het overnemen
van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel
16, Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en
Reproductierechten, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.cedar.nl/pro).
No part of this book may be reproduced in any way whatsoever without the written permission of the
publisher.
Vormgeving en opmaak: JACKY-O, Rotterdam
Illustraties: Yke Schotten, Rotterdam
isbn 9789461056344
nur 110
Inhoud
Voorwoord
6
How to study online
8
Les 1
Hoe heet je?
10
Les 2 Familie
16
Les 3 Hoe laat is het?
22
Les 4 Jaar, maand, dag, ...
28
Les 5 Eten en drinken
34
Les 6 Waar is ...?
40
Les 7 Werkt u?
46
Les 8 Geld
52
Les 9 Dit is Nederland
58
Les 10 De dokter
64
Les 11 Boodschappen
70
Les 12 Het postkantoor
76
Les 13 De bus, de tram, de trein
82
Les 14 Hoe woon je?