Uploader: Noah
Country: Portugal
Uploaded: Aug 15, 2018
Price: Free
Rating: Based on 1 user ratings

Please, verify you are not robot to load rest of pages

download shri shirdi sai baba satcharitra pdf

శ్రీ
సాయిబాబా
సత్చరిత్రము
1
ప్రథమ గ్ీంథ కర్త
శ్రీ హేమాద్రప్
ర ంత్ు గార్ు
(మరాఠీ భాషలో)
తెలుగ్ు అనువాద కర్త లు
శ్రీ ప్త్తత నారాయణ రావు గార్ు
మరియు
శ్రీ అముుల శాంబశివ రావు గార్ు
2
అధ్ాాయములు
మొదటి రోజు పారాయణము
మొదటి అధ్ాాయము ..................................................................................................................................... 17
త్తర్గ్లి విసుర్ుట – ద్ాని వేద్ాంత్ త్త్త వము ...................................................................................... 20
రండవ అధ్ాాయము ....................................................................................................................................... 22
ఈ గ్ీంధర్చనకు ముఖ్ాకార్ణము ....................................................................................................... 22
ప్ూనుకొనుటకు అసమర్థత్యు, ధ్ెైర్ాము ............................................................................................ 22
గొప్ప వివాదము................................................................................................................................ 26
హేమడ్ ప్ంత్ు అను బిర్ుదునకు మూలకార్ణము ............................................................................... 27
గ్ుర్ువుయొకక యావశ్ాకత్ ............................................................................................................... 28
మూడవ అధ్ాాయము .................................................................................................................................... 30
సాయిబాబా యొకక యనుమత్తయు వాగాానమును.............................................................................. 30
భకుతలకు వేరవేర్ు ప్నులు నియమంచుట............................................................................................. 31
బాబా కథలు ద్ీప్సత ంభములు ............................................................................................................. 32
సాయిబాబా యొకక మాత్ృప్రమ
ర ......................................................................................................... 33
రోహిలా ా కథ....................................................................................................................................... 34
బాబా యొకక అమృత్త్ులామగ్ు ప్లుకులు ....................................................................................... 34
నాలుగ్వ అధ్ాాయము ................................................................................................................................... 36
యోగీశ్ేర్ుల కర్త వాము ..................................................................................................................... 36
షిరడ
ి ీ ప్ుణాక్షవత్మ
ర ు ........................................................................................................................... 37
సాయిబాబా ర్ూప్ురవఖ్లు ................................................................................................................... 37
3
గౌలిబువా అభిప్ారయము .................................................................................................................... 39
విఠలద్ేవుడు దర్శనమచుచట ............................................................................................................. 39
భగ్వంత్రావు క్షీర్సాగ్ర్ుని కథ ........................................................................................................... 40
ప్రయాగ్ క్షవత్మ
ర ులో ద్ాసగ్ణు సాానము .............................................................................................. 40
బాబా అయోనిసంభవుడు; షిరడ
ి ీ మొటట మొదట ప్రవశి
ే ంచుట .................................................................. 41
మూడు బసలు.................................................................................................................................. 42
అయిదవ అధ్ాాయము ................................................................................................................................... 44
ప్ండలా వారితో కలసి త్తరిగి షిరడ
ి ీ వచుచట .............................................................................................. 44
ఫకీర్ుకు సాయినామ మెటా ల వచ్ెచను? ................................................................................................ 45
ఇత్ర్యోగ్ులతో సహవాసము ........................................................................................................... 45
బాబా దుసుతలు - వారి నిత్ాకృత్ాములు .............................................................................................. 46
వేప్చ్ెటట ల క్ీందనునా ప్ాదుకల వృతాతంత్ము ........................................................................................ 46
ఈ కథయొకక ప్ూరిత వివర్ములు ........................................................................................................ 47
మొహియుద్ీాన్ త్ంబో లితో కుసతత - జీవిత్ములో మార్ుప ........................................................................ 49
నీళ్ళను నూనెగా మార్ుచట................................................................................................................. 50
జౌహర్ అలీ యను కప్టగ్ుర్ువు ........................................................................................................ 51
ఆర్వ అధ్ాాయము......................................................................................................................................... 53
గ్ుర్ువుగారి హసత లాఘవము .............................................................................................................. 53
చందన ఉత్సవము ............................................................................................................................ 56
ఏరాపటల
ా ........................................................................................................................................... 56
మేళా లేద్ా ఉత్సవమును శ్రీరామనవమ ఉత్సవముగా మార్ుచట .......................................................... 57
మసతదు మరామత్ులు....................................................................................................................... 60
4
ఏడవ అధ్ాాయము ........................................................................................................................................ 62
అదుుతావతార్ము ............................................................................................................................ 62
సాయిబాబా వెైఖ్రి ............................................................................................................................. 64
బాబా యోగాభాాసములు ................................................................................................................... 65
1. ధ్ౌత్త లేక శుభరప్ర్చు విధ్ానము ........................................................................................ 65
2. ఖ్ండయోగ్ము................................................................................................................. 65
3. యోగ్ము ........................................................................................................................ 66
బాబా సరాేంత్రాామత్ేము, కార్ుణాము ............................................................................................ 66
కుషు
ు రోగ్భకుతని సరవ........................................................................................................................... 66
ఖ్ాప్రవే కుర్ీవాని ప్రా గ్ు జాడాము .......................................................................................................... 67
ప్ండరీప్ుర్ము ప్ో యి యచచటలండుట ................................................................................................ 68
రెండవ రోజు పారాయణము
ఎనిమదవ అధ్ాాయము ................................................................................................................................. 70
మానవజనుయొకక ప్ారముఖ్ాము ...................................................................................................... 70
మానవశ్రీర్ముయొకక ప్రతేకక విలువ ................................................................................................ 70
మానవుడు యత్తాంచవలసినద్ర ......................................................................................................... 71
నడువవలసిన మార్గ ము .................................................................................................................... 72
బాబా యొకక భిక్షాటనము ................................................................................................................. 72
బాయిజాబాయి గొప్ప సరవ .................................................................................................................. 73
ముగ్ుగర్ు - ప్డక సథ లము .................................................................................................................. 74
రాహాతా నివాసి కుశాల్ చంద్ .............................................................................................................. 74
తొముదవ అధ్ాాయము .................................................................................................................................. 76
5
షిరడ
ి ీ యాత్రయొకక లక్షణములు........................................................................................................ 76
తాతాాకోతే ప్ాటీలు ............................................................................................................................. 76
ఐరోప్ాద్ేశ్ప్ు ప్దా మనిషి .................................................................................................................... 77
భిక్షయొకక యావశ్ాకత్ ..................................................................................................................... 77
భకుతల యనుభవములు .................................................................................................................... 78
త్ర్ ఖ్డ్ కుటలంబము (త్ండల,ర కొడుకు)................................................................................................ 78
ఆతాురాముని భార్ా .......................................................................................................................... 79
బాబాకు సంత్ుషిటగా భోజనము ప్టలటట యిెటా ల? .................................................................................... 81
నీత్త .................................................................................................................................................. 81