Uploader: Louis
Country: Malaysia
Uploaded: Aug 17, 2018
Price: Free
Rating: Based on 1 user ratings

Please, verify you are not robot to load rest of pages

download piesen ladu a ohna pdf

KNIŽNICA
SVETOVÝCH BESTSELLEROV
BÚRKA
MEČOV
1: OCEĽ A SNEH
PIESEŇ ĽADU A OHŇA
K niha tretia
TATRAN
Z anglického originálu George R. R. Martin: A STORM OF SWORDS – Book three
of A Song of Ice anf Fire, I: Steel and Snow, ktorý vyšiel vo vydavateľstve Bantam Books,
New York 2003,
preložili Lucia Halová a Barbora Kráľová.
Vyšlo vo Vydavateľstve TATRAN, Bratislava 2015 ako 5044. publikácia
a 124. zväzok edície LUK – Knižnica svetových bestsellerov.
Vydanie I.
Prebal a väzbu podľa pôvodného návrhu spracoval AldoDesign, Bratislava.
Zodpovedná redaktorka Katarína Jusková
Jazyková redaktorka Eva Mládeková
Technický redaktor Jaroslav Zdražil
Sadzba RS servis, Bratislava
Vytlačila Těšínská tiskárna, a. s., Český Těšín.
www.slovtatran.sk
:: knihy pre hodnotnejší život
Copyright © 2000 by George R. R. Martin
Translation © Lucia Halová a Barbora Kráľová 2015
Maps and decorations © Jeffrey L. Ward
Heraldic crests: Virginia Norey
Slovak edition © Vydavateľstvo TATRAN 2015
ISBN 978-80-222-0728-7
Príbeh Piesne ľadu a ohňa je vyrozprávaný z pohľadu viacerých hrdinov,
ktorí sú od seba vzdialení stovky, ba niekedy aj tisícky míľ. Niektoré kapitoly vykresľujú jeden deň, iné len hodinu, ale niektoré môžu zahŕňať aj obdobie dvoch týždňov, mesiaca či pol roka. Pri takej dejovej štruktúre sa
príbeh jednoducho nemôže vyvíjať postupne, a preto sa niekedy významné udalosti dejú súbežne na opačných koncoch sveta.
Čo sa týka knihy, ktorú čitateľ práve drží v rukách, úvodné kapitoly tretej časti série Búrka mečov sa so záverečnými kapitolami druhej časti série
Súboj kráľov skôr prekrývajú, akoby boli ich pokračovaním. Otváram knihu pohľadom na niektoré udalosti, ktoré sa odohrávali v Pästi Prvých ľudí, v Riavokrute, Harrenovej tvrdzi a na Trojzubci počas Bitky na Čiernej
vode v Kráľovom prístave a v období, ktoré nasledovalo po nej…
G e orge R . R . Mar t in
Pre Phyllis,
ktorá ma presvedčila, aby som do príbehu dal draky.
Beyond
TheW all
Za Múrom
LEGENDA
mesto hrad
zrúcanina
ter
K RAJ IThe
N AKVEČN
EJ Z IM Y
(unm
apped)
(nezmapovaná)
S
N
Nn
en
HE
Th
RO
ThZ
eO S
ChH
iV
veE
rNinÉ
g
E
a
d
evro
aat
ikelwčn
M li
M
MS
Oea
R
An
PtalerroRižvier
e
VoÉ
OFr
Päsť
FistPrvých
fo th
e First
ľudí
M en
s
TtfE
The
Prekliaty
Haunt
les ed
aSn
Ág
KsY
St
e
hD
ĽA