Uploader: Luke
Country: Netherlands
Uploaded: Jul 26, 2018
Price: Free
Rating: Based on 1 user ratings

Please, verify you are not robot to load rest of pages

download paulo coelho diavolul si domnisoara prym pdf

BIBLIOTECA
„PAULO COELHO“
PAULO COELHO, scriitor brazilian, s-a nãscut la Rio de
Janeiro în 1947. Înainte de a deveni unul dintre cei mai de
succes romancieri ai lumii ºi un veritabil fenomen al culturii
de masã, a fost un hippy rebel, apoi autor dramatic, director
de teatru, jurnalist, poet. În 1986 face pelerinajul la Santiago
de Compostela, eveniment care i-a marcat viaþa ºi cariera
literarã. Deºi profund ataºat de Brazilia natalã, romanele
lui dezvoltã drame universale, valabile oriunde ºi pentru
oricine, ceea ce explicã primirea entuziastã de care se bucurã
pe toate meridianele. Cãrþile lui Paulo Coelho, traduse în
66 de limbi ºi editate în 150 de þãri, s-au vândut în peste
nouãzeci de milioane de exemplare. Este consilier special
UNESCO în cadrul programului „Convergenþe spirituale
ºi dialoguri interculturale“, membru al comitetului director
al Fundaþiei Shimon Peres, al Schwab Foundation for Social
Entrepreneurship, al Fundaþiei Lord Menuhin. Distins cu
numeroase premii (printre care premiul german Bambi
2001, acordat personalitãþii culturale a anului, premiul italian
Fregene pentru literaturã) ºi importante distincþii (Cavaler
al Legiunii de Onoare din Franþa, martie 2000; Ordinul Rio
Branco, Brazilia etc.), membru al Academiei Braziliene de
Litere (din 28 octombrie 2002). Fondator al Institutului Paulo
Coelho, care acordã ajutoare îndeosebi copiilor ºi bãtrânilor
din pãturile defavorizate ale societãþii braziliene. Colaborator
permanent al unor reputate ziare, printre care Corriere della
Sera (Italia), El Semanal (Spania), Welt am Sonntag (Germania),
The China Times Daily (Taiwan).
Opere principale: Jurnalul unui mag (1987); Alchimistul (1988);
Walkiriile (1992); La râul Piedra am ºezut ºi-am plâns (1994);
Al cincilea munte (1996); Manualul rãzboinicului luminii (1997);
Veronika se hotãrãºte sã moarã (1998); Diavolul ºi domniºoara
Prym (2000); Unsprezece minute (2003); Zahir (2005); Vrãjitoarea din Portobello (2006). Numeroase dramatizãri, CD-uri
ºi jocuri electronice dupã cãrþile sale. Drepturile de ecranizare pentru Alchimistul au fost achiziþionate de Warner Bros.,
scenariul ºi regia fiindu-i încredinþate actorului Laurence
Fishburne (Matrix).
PAULO COELHO
Diavolul
ºi domniºoara Prym
Traducere din portughezã de
PAVEL CUILÃ
Coperta colecþiei
RÃZVAN LUSCOV
Descrierea CIP a Bibliotecii Naþionale a României
COELHO, PAULO
Diavolul ºi domniºoara Prym / Paulo Coelho;
trad.: Pavel Cuilã. – Bucureºti: Humanitas, 2008
ISBN 978-973-50-1957-0
I. Cuilã, Pavel (trad.)
821.134.3(81)-31=135.1
PAULO COELHO
O DEMÔNIO E A SRTA. PRYM
Editora Objetiva Ltda., Rio de Janeiro, 2000
© Paulo Coelho, 2000
Aceastã ediþie a fost publicatã cu acordul
Sant Jordi Asociados, Barcelona, Spania.
Toate drepturile rezervate.
http://www.paulocoelho.com.
© HUMANITAS, 2002, 2005, 2008
pentru prezenta versiune româneascã
EDITURA HUMANITAS
Piaþa Presei Libere 1, 013701 Bucureºti, România
tel. 021/408 83 50, fax 021/408 83 51
www.humanitas.ro
Comenzi CARTE PRIN POªTÃ: tel./fax 021/311 23 30;
C.P.C.E. — CP 14, Bucureºti
e-mail: [email protected]
www.librariilehumanitas.ro
O, Marie cea zãmislitã fãrã de prihanã,
roagã-te pentru noi,
cei care ne îndreptãm cãtre Tine.
Amin
ªi l-a întrebat un fruntaº, zicând:
Învãþãtorule bun, ce sã fac
ca sã moºtenesc viaþa cea de veci?
Iar Iisus i-a zis:
Pentru ce mã numeºti bun?
Nimeni nu este bun, decât unul Dumnezeu.
LUCA, 18, 18–19
NOTA AUTORULUI
Prima legendã despre Scindare ia naºtere în Per-
sia anticã: dupã ce a creat universul, zeul timpului
îºi dã seama de armonia din jurul sãu, dar simte cã-i
lipseºte ceva foarte important — un tovar㺠cu care
sã se bucure de toatã frumuseþea aceea.
Vreme de o mie de ani se roagã sã aibã un fiu.
Istoria nu spune cui i se roagã, dat fiind cã el însuºi
e stãpân atotputernic, unic ºi suprem; cu toate acestea
se roagã ºi, în cele din urmã, rãmâne însãrcinat.
Vãzându-ºi dorinþa înfãptuitã, zeul timpului e
cuprins de cãinþã, conºtient fiind cã echilibrul lucrurilor era cum nu se poate mai fragil. Dar e prea
târziu — copilul este pe drum. Tot ce mai poate face
cu lamentãrile sale este ca pruncul pe care-l purta
în pântece sã se scindeze în doi.
Legenda povesteºte cã, aºa cum din rugãciunea
zeului se naºte Binele (Ormuzd), din cãinþa lui se
naºte Rãul (Ahriman) — fraþi gemeni.
Îngrijorat, el rânduieºte totul astfel încât Ormuzd
sã iasã primul din pântecele sãu, dominându-ºi fratele ºi evitând ca Ahriman sã dea de furcã universului. Cum însã Rãul e isteþ ºi capabil, el izbuteºte la