Uploader: Leo
Country: Singapore
Uploaded: Aug 16, 2018
Price: Free
Rating: Based on 1 user ratings

Please, verify you are not robot to load rest of pages

download friggebod ritning pdf

Friggebod 15 m² i
stolpverkskonstruktion
Ola Gustafsson
Uppsats för avläggande av högskoleexamen i
Kulturvård, Bygghantverksprogrammet
10 hp
2009
Institutionen för Kulturvård
Göteborgs universitet
1(16)
Innehållsförteckning
1. INLEDNING …………………………………………………………………………….. 2
1.1 Bakgrund och problemformulering …………………………………….. 2
1.2 Syfte …………………………………………………………………………………... 3
1.3 Frågeställning ……………………………………………………………………. 3
1.4 Avgränsningar …………………………………………………………………… 3
1.5 Metod ………………………………………………………………………………… 3
2. EN FRIGGEBOD I STOLPVERKSKONSTRUKTION …………….. 4
2.1 Marknadens friggebodar ……………………………………………………. 4
2.1.1 Tabell över nio olika friggebodar på marknaden ….……..… 5
2.1.2 Stomkonstruktioner och dimensioner …………………………. 6
2.1.3 Fasad- och taktäckningsmaterial ………………………………… 6
2.1.4 Olika planformer …………………………………………………………. 6
2.1.5 Vägg- takhöjder och takutsprång ………………………………… 6
2.1.6 Sammanfattning av de undersökta friggebodarna ……..... 7
2.2 Förslag till friggebod i stolpverkskonstruktion…………..… 8
2.2.1 Utgångspunkter ………………………………………………………….. 8
2.2.2 Ritningar ………………………………………………………………….…. 8
2.2.3 Ritningsförteckning…………………………………………………..… 10
2.2.4 Arbetsbeskrivning …………………………………………………....… 11
2.2.5 Tidskalkyl ………………………………………………………………… 12
2.2.6 Materialspecifikation ………………………………………………. 13
3. AVSLUTANDE DISKUSSION ……………………………………………….. 14
4. KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING ………………………….. 15
5. Ritningar…………………………..…………………………..………………………… 17
1. INLEDNING
1.1 Bakgrund och problemformulering
På marknaden finns i dag en mängd olika prefabricerade friggebodar. De flesta av
dessa är antingen uppförda i timmerimitation, s.k. planktimring, eller med vanlig
regelstomme som klätts med panel. Ingen av dessa är utförda med en stomme i
stolpverkskonstruktion. Stolpverk är en gammal byggmetod där trästommen kan bli
en synlig del av byggnaden.
”Friggeboden fick sitt namn efter Birgit Friggebo, som var folkpartistisk
bostadsminister, när hon år 1979 lät avskaffa bygglovsplikten för två byggnader av
detta slag om tillsammans högst 10 m2.” (Wikipedia – Friggebod)
Vid årsskiftet 2007/2008 ändrades reglerna i Plan- och bygglagen och den maximala
byggytan ökade från 10 till 15 m2. Regelverket säger:
En friggebod är, enligt lagen, en bygglovsbefriad komplementbyggnad till ett en- och
tvåbostadshus. Det betyder att det måste finnas en huvudbyggnad på tomten när man
börjar bygga friggeboden.
Det är tillåtet att uppföra en eller flera friggebodar utan bygglov i omedelbar närhet av
bostadshuset. Den sammanlagda byggnadsarean av alla de bodar som uppförts på
tomten, med stöd av undantag från bygglov, får inte vara större än 15,0 m². Höjden från
mark till taknock får inte överstiga 3,0 meter. Boden får inte placeras närmare gränsen än
4,5 meter om inte de grannar som berörs medger det. Friggeboden ska vara fristående.
Den kan alltså inte byggas ihop med en annan byggnad. I övrigt finns inte några regler
om hur boden ska se ut eller vilket material man kan använda. (Boverket informerar
2007:11)
Enligt SIS, Swedish Standard Institute, får takutsprånget inte vara längre än 0,50 m.
Avståndet från mark till taknock mäts utifrån markens snittnivå runt huset.
Då det funnits prefabricerade friggebodar på marknaden i närmare 30 års tid bör det
finnas god erfarenhet av vilka typer av dessa små hus som efterfrågas av kunderna.
De som producerar friggebodar som ”hel- eller halvfabrikat” erbjuder nu större
friggebodar enligt de nya reglerna.
2004 gjordes ett examensarbete vid Dacapo hantverksskola med namnet
Stolpverkskonstruktioner för mindre byggnader(Gärd 2004). Gärd har liksom jag
tagit fram en konstruktion som är enkel att bygga. Han visar tidsåtgång vid
tillverkning av olika sammansättningar och gör en kostnadskalkyl där han jämför
stolpverk med regelstommar. Dessutom visar han detaljlösningar av isolerade väggar
i stolpverk. Det Gärd inte tar upp är detaljerade materialspecifikationer, tidskalkyler
och ritningar. Inte heller gör han någon undersökning över liknande byggnader.
Den stora skillnaden mellan hans och denna undersökning är att detta arbete utgår
från regelverket för friggebodar och jämför utformningen av friggebodar på
marknaden vilket ger andra förutsättningar.
2
Jag har själv fångats av stolpverksmetoden som byggnadssätt och
konstruktionsmetod under min utbildning, då det saknas friggebodar i
stolpverkskonstruktion på marknaden, vill jag undersöka om stolpverksmetoden är
en möjlig byggmetod för friggebodar. Utgångspunkten är de nya reglerna som
medger en byggnad på 15 m2.
1.2 Syfte
Undersökningen ska ta fram ett förslag till en friggebod i stolpverkskonstruktion som
ryms inom Boverkets regler med en komplett beskrivning, arbetstidsberäkning,
materialspecifikation och arbetsgång. Detta för att få svar på frågan om denna
byggmetod är ett alternativ till de existerande friggebodarna på marknaden.
1.3 Frågeställning
Då jag tar fram mitt förslag i en stolpverkskonstruktion tar jag min utgångspunkt i
den nya lagstiftningen och marknadens olika modeller av friggebodar. Jag kommer
att titta närmare på:
- vilka typer av stomkonstruktioner som finns och hur är de dimensionerade?
- vilka typer av fasad- och taktäckningsmaterial förekommer?
- hur ser planerna ut i marknadens friggebodar, längd och bredd, dörr- och
fönsterplacering.
- hur har tillverkarna löst begränsningen med en totalhöjd om max 3 meter, hur
förhåller sig vägghöjd i förhållande till totalhöjden och hur är takfallet/ -en
lösta?
Vid arbetet med mitt förslag blir den huvudsakliga frågeställningen att finna en
tilltalande lösning med utgångspunkt i marknadens utformning av friggebodar, där
man skulle kunna använda stolpverksmetodens konstruktiva förutsättningar. Hur
ställer sig ett sådant alternativ, där utgångspunkten är en mera hantverksmässig