Uploader: Frederick
Country: Finland
Uploaded: Feb 17, 2019
Price: Free
Rating: Based on 1 user ratings

Please, verify you are not robot to load rest of pages

download ebv enfeksiyonu pdf

Epstein-Barr Virüs (EBV)
Enfeksiyonlarının
Laboratuvar Tanısı
Dr.Saliha Sanem Geçgel
HERPESVIRIDAE
Alfa herpesvirinae
HSV tip 1
HSV tip 2
VZV
Beta herpesvirinae
CMV
HHV 6
HHV 7
Gama herpesvirinae
HHV 8
EBV
EBV yapısı


Gama herpesvirinae
ailesi
Dar konak özgüllüğü
 İnsan
B lenfositleri
 Nazofarengeal epitel
hücreleri

Antijenleri
 VCA
 EA
 EBNA
EBV yapısı
Epstein-Barr virüs
Zarf
Viral antijenlerin eklendiği konak hücre sitoplazması
Kapsid
Polihedral kapsomer yapısında viral protein
Enfekte B hücrelerinin sitoplazmasında oluşur
Viral kapsid antijen (VCA)
Çift sarmal DNA
Konak B hücresinin nükleusunda replike olur
EB-nükleer antijeni (EBNA)
Early antijen
İki komponenetten oluşan komplex
EA-D (yaygın- enfekte hücrenin nükleus ve sitoplazmasında)
EA-R (kısıtlı- sadece sitoplazmada)
EBV
 EBV replike olduğu hücreye sitopatik etki yapmaz
 EBV ile enfekte olup virüs genomunu içeren
hücre devamlı üreme özelliği kazanır
Litik enfeksiyon
 Latent enfeksiyon
 Transformasyona neden
olabilen enfeksiyon

EBV
EBV ile farklı enfeksiyon paternleri
gelişir
 Prodüktif enfeksiyon ; differansiye
epitel hücresinde oluşur
 Latent enfeksiyon ; B lenfositleri
 Transformasyon ; B lenfositleri

!!!
EBV enfeksiyonları
EBV(gp350/220)
B lenfosit(CD21)
Viral DNA
Viral proteinler ve EBNA
EBV - ReplikasyonEnfeksiyondan kısa süre sonra az sayıda erken gen
aktive olur
Çoğu DNA sentezini regüle eder
Ayrıca


EBNA-1
EBNA-2
EBNA-3
EBNA-3B
EBNA-3C
EBNA-LP
EA-1,EA-2
 Viral DNA polimeraz
 Timidin kinazı kapsar

EBV - Replikasyon
Genomun replikasyonundan sonra viral yapısal
komponentleri kodlayan genler aktive olur