Uploader: Teddy
Country: Thailand
Uploaded: Sep 15, 2018
Price: Free
Rating: Based on 1 user ratings

Please, verify you are not robot to load rest of pages

download eagle pierwsze kroki pdf

KURS
Kurs obsługi EAGLE, część 1
Rozpoczynamy cykl artykułów
poświęconych jednemu
z najpopularniejszych programowi
CAD wspomagającemu
projektowanie obwodów
drukowanych – EAGLE.
System ten cieszy się coraz
większym powodzeniem w Polsce,
o czym może świadczyć ankieta
przeprowadzona na łamach
EP. Dodatkowym atutem tego
pakietu jest możliwość używania
bezpłatnej, lecz w pełni
funkcjonalnej wersji „light“,
dostępnej na internetowych
stronach producenta – firmy
CadSoft.
W kolejnych odcinkach cyklu
przedstawimy edytor schematów,
edytor obwodów drukowanych
oraz autorouter. Następnie
zapoznamy czytelników
z edytorem bibliotek elementów,
tworzeniem dokumentacji
niezbędnej do produkcji (Gerber)
oraz kilkoma interesującymi
programami napisanymi
w języku użytkownika (ulp)
rozszerzającymi możliwości
EAGLA–a.
W tej części zapoznamy się
z podstawowymi parametrami pakietu EAGLE i jego instalacją, ponadto
utworzymy pierwszy projekt oraz
rozpoczniemy poznawanie edytora
schematów.
EAGLE jest produktem niemieckiej firmy CadSoft z siedzibą w Pleiskirchen niedaleko Monachium.
Pierwsza wersja, pracująca pod systemem DOS ukazała się już pod
koniec lat 80–tych ubiegłego wieku.
Najnowsza wersja v. 4.16 umożliwia
pracę na platformie Windows, Linux oraz Mac. Mimo niezliczonych
możliwości EAGLE charakteryzuje
się prostotą obsługi. Trzy podstawowe moduły programu: edytor schematów, edytor bibliotek oraz edytor
płytek drukowanych (layout editor)
mają identyczny sposób obsługi,
dzięki czemu użytkownik nie gubi
się w programie.
EAGLE jest dostarczany wraz
z ogromną liczbą gotowych elementów zdefiniowanych w bibliotekach,
Elektronika Praktyczna 5/2006
matów. Pozwala to na dynamiczną
w których można znaleźć praktycznie każdy potrzebny element. Na zmianę obudów elementów (np.
internetowej stronie producenta są zmiana obudowy rezystora lub konumieszczone biblioteki stworzone densatora na obudowę z większym
przez użytkowników, które można rozstawem wyprowadzeń) podczas
projektowania płytki drukowanej.
pobrać i wykorzystywać we właPrzejście z edycji schematu do
snych projektach. Liczba tych biedytora PCB odbywa się bez pobliotek rośnie praktycznie z dnia na
mocy jawnie generowanej netlisty.
dzień. Jeśli, mimo tego, nie znajdziemy potrzebnego nam elementu, Jest to bardziej naturalne rozwiązato przy pomocy edytora bibliotek nie niż w innych programach tego
typu, potrzebujących tworzenia listy
możemy go stworzyć w przeciągu
połączeń. Edytor schematów umożkilku minut.
Polecenia UNDO/REDO umoż- liwia jednak tworzenie netlist, które
po edycji mogą być wykorzystywaliwiają cofnięcie (lub przesunięcie
ne przez większość współczesnych
do przodu) ostatnio wykonywanego
polecenia tak, że użytkownik może programów CAD.
Edytor płytek drukowanych podbezkarnie eksperymentować z proczas normalnej pracy współpracujektem, a stan przed modyfikacją
można przywrócić za pomocą paru je z edytorem schematów. Możemy
kliknięć myszą. Wszystkie zmiany również tworzyć projekty składające
wprowadzone w edytorze schematów są automatycznie i natychmiast wprowadzane
w płytce drukowanej,
przy czym dzieje się
tak gdy otwarte jest
także okno edytora
schematów (normalny
stan w trakcie pracy
z programem). Również
zmiany wprowadzone
w edytorze PCB są automatycznie przenoszone do edytora sche- Rys. 1. Panel sterowania programu Eagle
89
KURS
Możliwości pakietu EAGLE w wersji Professional:
– Maksymalna wielkość projektowanej płytki wynosi
1,6x1,6 m, przy maksymalnym rastrze 0,0001 mm
(0,1 mm).
– Możliwość kreślenia na maksymalnie 255 warstwach (liczba warstw miedzi przy płytkach wielowarstwowych wynosi maksymalnie 16).
– Elementy oraz teksty można obracać o dowolny kąt
przy kroku 0,1 stopnia (dotyczy layout edytora).
– Przy tworzeniu listy elementów program współpracuje z bazami danych.
– Możliwość wykorzystywania elementów tradycyjnych jak również SMD, które to można umieszczać
na obu stronach płytki (TOP oraz BOTTOM).
– Można stosować technologię Blind– oraz Buried
Via.
– Możliwość automatycznego zalewania określonych
obszarów miedzią (powierzchnia masy, lub w celu
zaoszczędzenia substancji trawiącej w czasie produkcji płytki).
– Schemat możemy rysować na maksymalnie 99 kartkach o maksymalnych wymiarach 1,6x1,6 m.
– Łatwe powielanie elementów poprzez kopiowanie.