Uploader: William
Country: France
Uploaded: Dec 27, 2018
Price: Free
Rating: Based on 1 user ratings

Please, verify you are not robot to load rest of pages

download dusanov zakonik pdf

ДУШ АНОВ ЗАКОНИК
(1)
O вај
Законик
постављамо
од
православног
а сабора нашега,
с
преосвећеним патриј
архом, господином
Јанићиј
ем, и свима архиј
ереј
има и
клирицима, малима и великима, и са
мном, благоверним царем Стефаном, и
сасвимавластелимацарствами, малима
ивеликима. Овимасузаконимаодредбе.
1. О хришћанству:
Нај
през
ахришћанство. Овимначиномдасеочистихришћанство.
2. О женидби:
Властелаидругиљудидасенеженебезблагословаодсвог
аархиј
ереј
а,
илидасеблагословеодонихкој
есуархиј
ереј
ипоставилииз
абравшиих
з
адуховнике.
3. О свадби:
Ниј
една свадба да се не учини без венчања, а ако се учини без
благословаиупитацркве, таковидасераз
луче.
4. О духовнојдужности:
И задуховнудужностнекасесваки човекпокоравасвомеархиј
ереј
уи
нека г
а слуша. Аколи секо нађесагрешивши цркви или преступивши
што било од овогаЗаконика, хотимицеили нехотице, некасепокории
исправи цркви, а аколи се ог
луши и уз
држи од цркве и не усхтедне
испунитицрквенанаређења, тададасеодлучиодцркве.
5. О проклињањухришћанина:
И епископи дане проклињу хришћане за духовни грех; нека пошаље
двапутитрипутономедагаизобличи, ааконепослушаинеусхтеднесе
поправитидуховномзаповешћу, потомдасеодлучи.
6. О ј
ересилатинској
:
Из
ај
ереслатинску, штосуобратилихришћанеуаз
имство, дасеврате
опет у хришћанство, ако се нађеко пречувши и не повративши се у
хришћанство, дасеказникакопишеузаконусветихотаца.
7. О ј
ересилатинској
:
И дапоставиВеликацрквапротопопепосвимаградовимаитрговима, да
поврате хришћане од ј
ереси латинске, кој
и су се обратили у веру
латинску, и да им даде заповест духовну и да се врати сваки у
хришћанство.
8. О латинском попу:
И поплатински, акосенађе, обратившихришћанинауверулатинску, да
секаз
нипозаконусветихотаца.
9. О полувершима:
И акосенађеполуверац, кој
иј
еуз
еохришћанку, акоусхте, дасекрстиу
хришћанство, аакосенекрсти, дамусеузмеженаидецаи даим се
дадедеокуће, аондасеизагна.
10. О ј
еретику:
И ко се нађе као ј
еретик, живећи међу хришћанима, да се ожеже по
образуидасеиз
агна, акобигатај
ио, итајдасеожеже.
11. О духовницима:
И епископидапоставедуховникепосвимапарохиј
ама, иградовима, и
селима. И ти духовници да су они кој
и су примили благослов на
духовништвоодсвој
ихархиј
ереј
а, вез