Uploader: Luke
Country: Czech Republic
Uploaded: Nov 30, 2018
Price: Free
Rating: Based on 1 user ratings

Please, verify you are not robot to load rest of pages

download dan brown simbolul pierdut pdf

DAN BROWN
SIMBOLUL PIERDUT
DAN BROWN
Simbolul Pierdut
Tra­du­cere din limba engleză
ADRIANA BĂDESCU
Des­crie­rea CIP a bibli­o­te­cii Naţionale a României
BROWN, DAN
Simbolul pierdut / Dan Brown ;
trad.: Adriana Bădescu. – București: Editura RAO, 2013
ISBN 978‑606-609-393-4
I. Bădescu, Adriana (trad.)
821.111(73)-312.4=135.1
Editura RAO
Grupul Edi­to­rial RAO
Str. Turda nr. 117–119, Bucureşti, România
www.rao­books.com
www.rao.ro
dan brown
The Lost Symbol
Copyright © 2009 by Dan Brown
Toate drepturile rezervate
Traducere din limba engleză
ADRIANA BĂDESCU
© Editura RAO, 2012
pentru ver­si­u­nea în limba română
2013
ISBN 978‑606-609-393-4
Pentru Blythe
Mul]umiri
Mulţumirile mele profunde, adresate celor trei prieteni
dragi împreună cu care am deosebita plăcere de a lucra: edito‑
rul meu, Jason Kaufman, agentul meu, Heide Lange, şi con‑
sultantul meu, Michael Rudell. De asemenea, aş vrea să‑mi
exprim imensa recunoştinţă pentru Editura Doubleday, pentru
editorii mei din lumea întreagă şi, desigur, pentru cititorii mei.
Romanul acesta nu ar fi putut fi scris fără generosul ajutor
primit din partea nenumăratelor persoane care mi‑au împărtă‑
şit cunoştinţele şi experienţa lor. Tuturor acestora le datorez o
profundă apreciere.
A trăi în lume fără a deveni conştient de sensul ei este ca şi când
ai rătăci într‑o mare bibliotecă fără a atinge nici o carte.
Învăţăturile secrete ale tuturor timpurilor
Date
În 1991, un document a fost încuiat în seiful direc‑
torului CIA. Documentul se află şi astăzi acolo. Textul
său criptic face referire la un antic portal şi la un loc ne‑
cunoscut, subteran. Documentul conţine şi cuvintele:
„Este îngropat acolo, undeva“.
Toate organizaţiile menţionate în acest roman există,
inclusiv francmasonii, Colegiul Invizibil, Departa­men­
tul pentru Securitate, CSMS şi Institutul pentru Ştiinţe
Noetice.
Toate ritualurile, informaţiile ştiinţifice, operele de
artă şi monumentele la care se face referire în roman
sunt reale.
Prolog
Casa Templului
20.33
Secretul este să ştii cum să mori.
Încă de la începuturile timpului, secretul a fost întotdeauna
să ştii cum să mori.
Iniţiatul de treizeci şi patru de ani privi în jos, spre craniul
uman pe care îl ţinea în palme. Ţeasta, aidoma unui bol, era
plină cu vin roşu ca sângele.
„Bea, îşi spuse. Nu ai de ce să te temi.“
Aşa cum cerea tradiţia, îşi începuse călătoria în veşmântul
ritualic al ereticului medieval dus la eşafod, cu cămaşa largă
deschisă sus, lăsând să i se vadă pieptul palid, cu pantalonul
ridicat până la genunchi pe piciorul stâng şi mâneca dreaptă
suflecată până la cot. În jurul gâtului îi atârna greu un laţ din
sfoară – un „cablu de remorcă“, aşa cum îl numeau confraţii.
În seara aceasta însă, la fel ca fraţii care îl priveau, era înveş‑
mântat aidoma unui maestru.
Toţi cei care îl înconjurau purtau veşmintele de gală: şorţuri
din piele de oaie, eşarfe şi mănuşi albe. La gât le atârnau giuva‑
ierurile ceremoniale ce scânteiau în lumina palidă, asemenea
unor ochi fantomatici. Mulţi dintre cei prezenţi deţineau poziţii
14
DAN BROWN
de putere în societate, însă iniţiatul ştia că titlurile lor lumeşti
nu însemnau nimic între zidurile acestea. Aici, toţi erau egali,
fraţi juraţi, uniţi printr‑o legătură mistică.
Trecându‑şi privirile pe deasupra lor, iniţiatul se întrebă ci‑
ne din exterior ar putea crede vreodată că toţi aceşti oameni se
reunesc cu adevărat într‑un singur loc... şi mai cu seamă în
acest loc. Încăperea avea aerul unui sanctuar din lumea antică.
Adevărul însă era şi mai bizar.
„Mă aflu la numai câteva străzi de Casa Albă.“
Colosala construcţie situată la numărul 1733 pe Sixteenth
Street NW în Washington, D.C., era o copie a unui templu pre‑
creştin, templul regelui Mausol, mausoleul original... locul în
care eşti dus după moarte. Afară, la intrarea principală, doi
sfincşi de câte şaptesprezece tone fiecare străjuiau uşile din
bronz. Interiorul era un labirint de încăperi ritualice, săli, gale‑
rii închise, biblioteci şi chiar un zid gol pe dinăuntru, în care se
aflau rămăşiţele trupeşti a doi oameni. Iniţiatului i se spusese
că fiece încăpere a acestei clădiri adăpostea un secret; el ştia
însă că nici una nu avea secrete mai mari decât uriaşa sală în
care îngenunchease el acum, ţinând în palme craniul.