Uploader: George
Country: United Kingdom
Uploaded: Aug 25, 2018
Price: Free
Rating: Based on 1 user ratings

Please, verify you are not robot to load rest of pages

download bolonjska deklaracija pdf

BOLONJSKA DEKLARACIJA
Zajednička deklaracija evropskih ministara obrazovanja kojom je stvorena
osnova za uspostavljanje Evropskog područja visokog obrazovanja (EHEA)
Bolonja, 19. juna 1999. godine
Evropski proces, zahvaljujući izvanrednim dostignućima posljednjih nekoliko
godina, postaje sve više konkretna i relevantna realnost za Uniju i njene graĎane.
Izgledi za proširenje, zajedno sa odnosima koji se produbljuju sa drugim evropskim
zemljama, pružaju još i šire dimenzije toj realnosti. U meĎuvremenu, svjedoci smo
sve veće svijesti u velikom dijelu političkog i akademskog svijeta i u javnom
mišljenju potrebe da se uspostavi potpunija i dalekosežnija Evropa, naročito
gradeći na njenim intelektualnim, kulturnim, društvenim, naučnim i tehnološkim
dimenzijama i jačajući iste.
Evropa znanja sada je uveliko priznata kao nezamjenjiv faktor za društveni i
humani razvoj i kao neizbježna komponenta za konsolidaciju i obogaćivanje
evropskog graĎanskog državljanstva, kadra da svojim graĎanima da neophodne
sposobnosti da se suoče sa izazovima novog milenija, zajedno sa sviješću o
zajedničkim vrijednostima i pripadanju zajedničkom društvenom i kulturnom
prostoru.
Značaj obrazovanja i saradnje u obrazovanju u jačanju stabilnih, miroljubivih i
demokratskih društava je univerzalno priznat kao najvažniji, utoliko više s obzirom
na situaciju u jugoistočnoj Evropi.
Sorbonska deklaracija od 25. maja 1998. godine, koja je poduprta ovim obzirima,
naglasila je centralnu ulogu univerziteta u razvoju evropskih kulturnih dimenzija.
Ta konvencija je istakla stvaranje evropskog područja visokoškolskog obrazovanja
kao ključni način promovisanja mobilnosti i mogućnosti zapošljavanja graĎana i
ukupnog razvoja kontinenta.
Nekoliko evropskih zemalja prihvatilo je poziv da se obavežu na postizanje ciljeva
postavljenih u toj deklaraciji, potpisivanjem iste ili izražavajući svoje slaganje u
principu. Pravac kojim je krenulo nekoliko reformi visokoškolskog obrazovanja,
koje su pokrenute u meĎuvremenu u Evropi, dokazao je odlučnost mnogih vlada da
djeluju.
Evropske institucije visokoškolskog obrazovanja, sa svoje strane, prihvatile su
izazov i uzele glavnu ulogu u izgradnji evropskog područja visokoškolskog
obrazovanja, takoĎer kao posljedica fundamentalnih principa postavljenih u
bolonjskoj Magna Charta Universitatum od 1988. godine. Ovo je od najvećeg
značaja, s obzirom da nezavisnost i autonomija univerziteta osigurava da se sistemi
visokoškolskog obrazovanja i naučnoistraživačkog rada neprekidno prilagoĎavaju
promjenama potreba, zahtjevima društva i napretku naučnog znanja.
OdreĎen je tok u pravom smjeru i sa razumnom svrhom. Ostvarenje veće
kompatibilnosti i uporedivosti sistema visokoškolskog obrazovanja, meĎutim,
zahtijeva stalan zamah da bi se sasvim postigli. Mi treba da to podržimo kroz
promovisanje konkretnih mjera za postizanje konkretnih koraka naprijed. Na
sastanku 18. juna 1999. godine učestvovali su autoritativni eksperti i naučnici iz
svih naših zemalja i dali nam vrlo korisne prijedloge za inicijative koje treba
poduzeti.
Mi posebno moramo gledati na cilj povećavanja meĎunarodne konkurentnosti
evropskog sistema visokoškolskog obrazovanja. Vitalnost i efikasnost svake
civilizacije može se mjeriti atraktivnošću svoje kulture za druge zemlje. Mi treba
da osiguramo da sistem evropskog visokoškolskog obrazovanja stekne svjetski nivo
atraktivnosti jednaku našim izvanrednim kulturnim i naučnim tradicijama.
PotvrĎivanjem svoje podrške opštim principima postavljenim u Sorbonskoj
deklaraciji, mi se uključujemo u koordinaciju naše politike da za kratko vrijeme
dostignemo, a u svakom slučaju tokom prve decenije trećeg milenija, sljedeće
ciljeve, za koje smatramo da su od primarnog značaja za uspostavljanje evropskog
područja visokoškolskog obrazovanja i promociju evropskog sistema visokoškolskog
obrazovanja širom svijeta:
- Usvajanje lako razumljivih i uporedivih sistema stepeni, takoĎer kroz primjenu
dodatka diplomi, kako bi se promovisala mogućnost zapošljavanja evropskih
graĎana i meĎunarodna konkurentnost evropskog sistema visokoškolskog
obrazovanja.
- Usvajanje sistema koji se u suštini zasniva na dva glavna ciklusa, dodiplomskom i
postdiplomskom. Pristup drugom ciklusu zahtijeva uspješno završavanje prvog
ciklusa studija, koje traje najmanje tri godine. Stepen koji se dodjeljuje nakon
prvog ciklusa je relevantan i za evropsko tržište rada kao odgovarajući nivo
kvalifikacije. Drugi ciklus treba da vodi do stepena magistra i/ili doktora, kao u
mnogim evropskim zemljama.
- UvoĎenje sistema kredita – kao što je ECTS sistem – kao pravog načina
promovisanja najraširenije studentske mobilnosti. Krediti bi se mogli steći i izvan
konteksta visokoškolskog obrazovanja, uključujući učenje tokom cijelog života, pod
ualovom da ih priznaju dotični univerziteti prijema.
- Promocija mobilnosti prevazilaženjem prepreka do djelotvorne primjene
slobodnog kretanja sa posebnom pažnjom na:
- za studente, pristupu mogućnostima za studij i obuku u srodnim službama;
- za nastavnike, istraživače i administrativno osoblje, priznavanju i valorizaciji
perioda provedenog u evropskom kontekstu vršeći naučna istraživanja, u nastavi i
obuci, bez štete po njihova statutarna prava.
- Promocija evropske saradnje na osiguranju kvaliteta u pogledu razvijanja
uporedivih kriterija i metodologija.
- Promocija neophodnih evropskih dimenzija u visokoškolskom obrazovanju,
naročito u pogledu razvoja nastavnog plana i programa, meĎuinstitucijske
saradnje, planova mobilnosti i objedinjenih programa studija, obuke i naučnog
istraživanja.
Mi se obavezujemo na postizanje ovih ciljeva – u okviru naših institucionalnih
sposobnosti i potpuno uvažavanje raznolikosti kultura, jezika, nacionalnih
obrazovnih sistema i autonomije univerziteta – da konsolidujemo evropsko područje
visokoškolskog obrazovanja. U tom cilju, mi ćemo slijediti puteve meĎuvladine
saradnje, zajedno s nevladinim evropskim organizacijama koje imaju nadležnosti u
visokoškolskom obrazovanju. Mi ponovo od univerziteta očekujemo da brzo i
pozitivno reaguju i aktivno doprinesu uspjehu naših nastojanja.
UbijeĎeni da uspostavljanje evropskog područja visokoškolskog obrazovanja
zahtijeva konstantnu podršku, nadzor i prilagoĎavanje na potrebe koje neprekidno
iskrsavaju, odlučujemo da se ponovo sastanemo za dvije godine, kako bismo
ocijenili postignuti napredak i nove korake koje treba poduzeti.
Ministar nauke i transporta
(Austrija)
Generalni direktor Francuske zajednice
Ministarstvo visokoškolskog obrazovanja i naučnog istraživanja
(Belgija)
Generalni direktor
Ministarstvo Flamanske zajednice