Uploader: Max
Country: Switzerland
Uploaded: Mar 02, 2019
Price: Free
Rating: Based on 1 user ratings

Please, verify you are not robot to load rest of pages

download a iubi inseamna a ierta pdf

Ieromonah
SAVATIE BASTOVOI
A iubi inseamne a ierta
edilia a cincea, adfiugrtd
, ATH lrlTl A
O incercare de a infelege dragostea
DE CIND md lin minte am fost frdmintat de gindul la dragoste. Dragostea mi s-a descoperit mdreafl
gi gingaEl in persoana mamei mele, aga cd pot spune
cd m-am ndscut in dragoste gi am fost insofit de dragoste de-a lungul intregii mele viefi. Am suferit de fiecare datd cind am simfit ci dragostea lipsegte.
A nu mai fi iubit, pentru mine, inseamnd a nu mai
exista. in copilirie, cind fdceam vreo riutate, mdmica
m5 impingea ugor cu mina gi imi spunea: ,,Du-te de la
mine, nu te mai iubesc!" Cine poate sPune ce trXiam
eu afunci? Abia acum imi dau seama cd atunci mi pogoram in iad, in iadul inimii mele de copif in iadul in
care s-a pogorit Adam dupd ce a cAzttt din dragostea
lui Dumnezeu. Atunci incepea sd-mi tremure buza qi,
eu rdmineam leapdn in fafa mamei, cu mlinile in jos,
cu pumnii stringi, pind cind imi f6cea semn si vin 9i
TEROMONAH SAVATIE BASTOVOI
m5lua in brafe. Atunci izbucneam in plins. $i plingea
gi ea. Simfeam ci moartea in care m-am cufundat prin
refuzul mamei a incetat qi md tntorceam la viald prin
mdrturisirea iubirii ei.
N-am avut parte si md nasc irtr-o familie credincioasS, ca si fiu educatirr dragostea lui Dumnezeu, dar
Dumnezeu a avut grijd ca incd din primele zile ale viefii
mele congtiente si inleleg cd fdrd dragoste nu se poate
nimic. Tot ce existd existi din dragoste qi pentru dragoste. in mdsura in care iubim, ne urnplem de rost gi ne
afl6m locul in aceasti lume fdcutd de Dumnezeu.
Dragostea pe care o revirsdm asupra oamenilor
este ca o lumind care descoperd lucrurile aflate pind
afunci in infuneric. Prin iubire cunoagtem gi vedem
pe celdlalt in adevdrata lui 1umin6. Numai iubirea este vdzltoare. DacI cineva vrea sI stie ce inseamnd sd
hi vdzdtor cu duhul, trebuie sd Etie cH asta inseamnd
sd iubegti.
Cind iubegti, pinl intr-atit te deruiegti, pind intr-atit doreqti sd intri in voia celui iubit, incit ajungi si te
identifici in gindurile lui, sd-l retriieqti in propria ta
inimd, in propriul tiu trup, in propria ta risuflare, incit cel iubit dintr-odati !i se descoperd, tn intregimea
sa, fir tine insufi, ca tine insufi.
Iubirea se imbracd in cel iubit ca intr-o hainI. ln
aceastl identificare ne descoperim unii pe alfii in Hristos. Aceasta este starea din care Apostolul Pavel a pu-
A IUBI iNssaN,INAe IERTA
tut sd zic6: ,,Nu mai triiesc eu, ci Hristos in mine." in
iubire Hristos Se descoperd in trupurile gi in sufletele
noastre gi noi simfim cd aparfinem numai Lui. Iubirea este atotcuprinzdtoare gi sufletul simte ci numai
moartea o poate descoperi [revela] in mirefia Ei in lumina ei nesfirqitd, moartea ca pecete a diruirii totale
gi firi de intoarcere, aga cum ni s-a descoperit in jertfa
lui Hristos pe Cruce.
De aceea nu este dragoste mai mare decit a-fi Pune
viala pentru aproapele tdu, declt a muri. Nici inleleptul Solomon n-a gXsit si compare dragostea cu altceva
decit cu moartea cind zice cd,,dragostea ca moartea
e de tare"'(Ctntarea ctntdrilor). Ne punem viala pentru aproapele nostru ori de cite ori iertlm celor ce ne
gregesc. A ierta inseamni a renunla la tine insufi, la
dreptul tiu, la dreptatea ta pentru a indreptlfi pe cel
ce !i-a greEit, inseamnd si mori tu pentru a ldsa pe al-
tulsi
trhiascd.
Cu alte cuvinte, a ierta inseamni sd reintorci la viata sa diruiegti via!6. in aceasta ne facem asemenea cu
Dumnezeu.
Ca s[ inlelegem mai bine ce facem atunci cind iertim, trebuie sd avem in minte parabola evanghelicd
despre femeia prinsd in adulter. De fiecare datd cind
nu iert[m - ucidem cu piatra inimii noastre, dar cind
iertdm - diruim viafd. Ce mdre! lucru este a ierta!
TEROMONAH SAVATIE BA$TOVOT
ln strddania mea de a infelege dragostea qi de a o
explica, la un moment dat am inleles, in adincul f5pturii mele stdpinite de moarte qi de pdcat, ci prin nimic;ru mi s-a descoperit mai mult, mai desdvirgit, mai
aproape gi mai pe infeles iubirea lui Dumnezeu decit
prin iertarea pe care mi-a ddruit-o qi mi-o ddruiegte.
Niciodati nu m-am simfit mai iubit, mai ferici! mai
nou, mai deplin, mai puternic gi totodatd mai cuminte Ei mai smerit decit atunci cind am fost iertat pentru
gregalele mele.
Totodatd, cdutind sd implinesc porunca Acestui
Dumnezeu plin de iertare - aceea de a ierta la rindul
meu pe aproapele meu -, mi-am dat seama cit de greu
imi vine sd iert, citi durere gi cit6 renuntare trebuie
sd simt, durere care md apropie de moarte, care md
omoari pe mine pentru a da loc celuilalt sd tr6iasci.
Afunci am zis cd a iubi inseamnd a ierta, a ierta nu o
faptd care este sau ni se pare gregiti, ci a ierta adinc qi
necontenif a ierta o datd gi pentru totdeauna tot rHul care se ridicd impotriva noastr6, avind intotdeauna
vie revelalia durerii gi a stricdciunii in care s-a adincit
fHptura prin despdrtirea de Dumnezeu.
Gindurile pe care le-am incdlzit in inima mea, gtnduri care mi-au ajutat sd ies din deznddejdea care de
multe ori md cuprinde gi si md repund in fala lui Dumnezeu dupd fiecare c6dere, le-am impirt5git in cele cl-
A IUBI
iNsEauNAe
IERTA
teva conferinle pe care le-am rostit in diferite locuri la
invitafia celor care au finut sd md audd. Mirturisesc
disconfortul Ei jena pe care le am atunci cind sint rugat si vorbesc unei adundrq jend care nu vine decit din
conqtientizarea faptului cd nu sint un bun vorbitor Ei
cI mulfi pleacd dezam[gifi dupH ce md aud, ldudind
cXrfile pe care zic cd,le scriu mult mai bine. Trebuie sH
recunosc cd sint un rob al stirilor mele sufletegti, ci
nu-mi fac niciodatl ,,temele" (c6. nu mi le flceam nici
la Ecoald) gi ci merg in fala lumii ca in fafa plutonului
de execufie, neEtiind dinainte ce voi sPune. Mi-am dat
seama cd afunci cind vorbesc v5d virgulele qi aliniatele
qi am in fala ochilor minlii o coal6 albd de hirtie A4.
MX consolez st faptul cd totuqi nu sfirt un om politic, nici orator de profesie, nici actor gi cd zic ceea ce
zic din preaplinul inimii, crezind ceea ce zic. Nu pot